ศาลแขวงดุสิต

Dusit Kwaeng Court

 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงดุสิต

ประกาศศาลแขวงดุสิต เรื่อง การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง โดยการโอนเงินผ่านระบบ

ประกาศศาลแขวงดุสิต เรื่อง การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง โดยการโอนเงินผ่านระบบ

เอกสารใช้ประกอบการขอรับเงินนอกงบประมาณ (เงินในคดี)