ศาลแขวงดุสิต

Dusit Kwaeng Court

 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงดุสิต

คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ การรอการลงโทษ และการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ พ.ศ.2559 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ.2546 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

image เอกสารแนบ